SKADOR AV PSILOCYBIN Om du är intresserad av forskning kring psykedeliska drogers eventuella bieffekter, läs kapitlet Argument mot psykedeliska droger i Legaliseringsguiden som är en aktuell granskning av diverse påståenden som förekommer i media, från myndigheter och förbudsförespråkare. Alla argument backas upp med referenser till olika studier och vetenskapliga artiklar. RISKER & BIEFFEKTER Utdrag från Psilocybe Toxicity Information. Översättning av Mårten.

Toxicitet - kort sikt

Psilocybin räknas inte som ett giftigt ämne om man använder traditionella mätmetoder som LD50 (den dos som krävs för att döda hälften av försökspopulationen). Psilocybin har en LD50 på 280 mg/kg intravenöst. Som jämförelse är LD50 för LSD, THC och meskalin 30 mg/kg, 42 mg/kg respektive 370 mg/kg. Sett till dödsrisk är psilocybin därför en av de minst farliga hallucinogenerna. Dessutom är potentialen för beroende (fysiskt beroende) hos psilocybin och hallucinogener i allmänhet mycket liten eller obefintlig, något som också stärker synen på psilocybin som säkrare än andra droger. Dödsfall och skador har dock uppstått som följd av påverkan på beteende och verklighetsuppfattning. I en undersökning med ungdomar som använde psilocybinsvampar rapporterade 13% att de skadats allvarligt eller tappat medvetandet.

Kommentar av Knarkkorven: Aktiva dosen för att trippa hårt är ca 20mg. 280mg/kg skulle motsvara 21g rent psilocybin för en man som väger 75kg. P. cubensis innehåller ca 0.63% Psilocybin. Med andra ord skulle man behöva äta över tre kilo svamp för att komma upp i dödlig dos. Det är ca 1000 gånger mer än en normaldos. Men eftersom de LD50 som näms ovan är iv och inte oral dos så skulle det nog krävas att man åt ytterligare ett antal kilo för att komma upp i samma värde. Intravenös brukar ha lägre LD50 än oral dosering,(dvs, mindre dos behövs för att döda)

Den viktigaste kortsiktiga aspekten av psilocybinberusning är att det är svårt att förutsäga hur intensiva symptomen kommer att upplevas, och hur länge de kommer att verka. Att äta psilocybinsvampar resulterar i hallucinogena symptom, som kan upplevas så tidigt som 10 minuter efter intag, och varar i allt från 4 till 12 timmar. Det finns dock rapporter om mycket längre verkanstid i litteraturen. Även om det förekommer återkommande teman i beskrivningar av ruset, varierar både intensitet och varaktighet för de hallucinogena effekterna stort. Den här variationen har förklarats med många olika faktorer, inklusive brukarens psykologiska egenskaper, kulturella bakgrund, sinnesstämning och förväntningar (set), den fysiska miljön (setting), svamparnas psilocybininnehåll (som kan variera upp till 10 ggr, och påverkas av faktorer som tillredning), tidigare användning av hallucinogener och samtidig användning av andra droger. Dessutom är det möjligt att individuell känslighet kan bero på nedärvda faktorer i ämnesomsättningen.

Här följer de vanligast rapporterade symptomen i samband med berusning:

- Initialt: Yrsel, fnissighet, illamående, svaghet, muskelvärk, skakningar, ångest, rastlöshet och magsmärtor.

- Hallucinogena och fysiologiska effekter: Visuella effekter som att färger blir ljusare och förvrängs, kvardröjande bilder, visuella mönster och vågrörelser på ytor. Ansikten ser förvrängda ut, kroppstemperaturen ökar, hjärtrytmen ökar (takykardi), pupillerna förstoras, svettningen ökar. Känslor av overklighet, förlorad uppfattning av den egna personen, dröm- och panikkänslor. Försämrad avståndsbedömning, koordination och tidsuppfattning. Dessutom har ett schizofrent tillstånd beskrivits, där den något förvanskade vanliga världen och hallucinationerna upplevs samtidigt.

- Slutfas: Ovanstående effekter försvinner gradvis. Huvudvärk, extrem trötthet, mental depression och minskad aptit.

Det finns rapporter i litteraturen om mer akuta effekter där extrakt av svampar använts intravenöst. Ihållande kräkningar, muskelsmärtor, feber, låga syrenivåer i blodet, förhöjda leverenzymer och methemoglobinemi (ett tillstånd där blodet inte kan transportera lika mycket syre) har rapporterats.

Barn tycks vara mer känsliga för förgiftning med psilocybinsvampar. Exempel finns med dödsfall (sexåring som åt P. baeocystis, dödsorsak: lungödem), men den största risken tycks helt klart vara att förväxla psilocybinsvamparna med någon liknande, mer toxisk svamp.

Behandling

Det finns ingen känd behandling av psilocybinberusning, även om en klinisk rapport om avbruten berusning med fysostigmin är intressant och bör följas upp. Att hantera en psilocybinberusning innebär oftast att ge känslomässigt stöd och att verka lugnande i paniksituationer, samt att hålla koll på den fysiska statusen. I långvariga, svåra fall har dock lugnande medel som Valium, och antipsykotisk medicin som Thorazin använts. I fall där det inte gått att fastställa vilken sorts svamp som ätits har behandlingar som magpumpning och aktivt kol rapporterats.

Kommentar av Knarkkorven: Personer som har stor erfarenhet av psykedelisk terapi tycker att man inte ska använda sig av antipsykotika för att avsluta en tripp, utan istället använda bensodiazepiner om det nu måste gå så långt att personen måste sövas ner. Men jag rekommenderar starkt att pröva metoderna som omnämns i wikiartikeln innan man går så långt!
Magiska Molekylers Wiki: Hur man hanterar en snedtripp

Nedan följer några citat från Jan van Amsterdams litteraturstudie av bieffekter och risker med svamp

A survey in the UK in 2004 among 174 magic mushroom users quite high rates of anxiety (32%) and paranoia (35%) were reported (Riley and Blackman, 2008). In a recent web-based survey on hallucinogenic drugs among 600 subjects showed that the drug effects of magic mushrooms were considered as beneficial with a relatively low harm potential (Carhart-Harris and Nutt, 2010). However, sensory distortions may be coupled with negative effects, like restlessness, impaired coordination, anxiety, impaired judgment of time or distance, sense of unreality or depersonalization. In addition to the differences in psilocybin content consumed, the interpersonal variation in effects is large. A UK clubbing magazine survey conducted in 2005 found that nearly a quarter of those who had used magic mushrooms in the last year had experienced a panic attack (Mixmag, 2005). However, of 150 known cases of intoxication from magic mushrooms in Australia and New Zealand between 1934 and 1989, four subjects showed serious psychological symptoms of which one required hospital care (Allen et al., 1991). Recently, 23 case reports on acute psychiatric symptoms after consumption of magic mushrooms were reviewed by the Nordic Council (Nordic Council of Ministers, 2009).

6.2 Bad trips

The experience of serious negative effects is often referred to as a ' bad trip' . No exact data are available about the prevalence of a ' bad trip' among regular users. The experience of a bad trip is probably the main reason of users of magic mushroom to visit emergency care facilities. In such cases, the intoxicated individuals are usually severely agitated, confused, extremely anxious, and disoriented with impaired concentration and judgment. Acute psychotic episodes may occur in serious cases, including bizarre and frightening images, severe paranoia and total loss of reality, which may lead to accidents, self-injury or suicide attempts. A bad trip is usually followed by faintness, sadness and depression and paranoid interpretations, which may persist for days, weeks or even months. Some of these symptoms are probably associated with the use of other controlled substances. Occasionally, intermittent and chronic psychotic states due to the use of magic mushrooms are observed. In some individuals, the use of magic mushrooms can exacerbate underlying personality disorders and psychosis-like states. A report on the internet from 2007 (Shroomery, 2007) refers to more severe acute effects by extracts of mushrooms being intravenously injected (Curry and Rose, 1985; Sivyer and Dorrington, 1984). Finally, it is speculated (Satora et al., 2005) that the combined use of magic mushrooms with other psychoactive drugs, including alcohol increases the risk for bad trips.

6.4 Acute physical adverse effects

In general, the physiological side effects are not significant and may include dizziness, nausea, weakness, muscle aching, shivering, abdominal pain and dilation of pupils (mydriasis). A UK clubbing magazine survey conducted in 2005 found that over 25 percent of those who had used magic mushrooms in the last year had experienced nausea or vomiting (Mixmag, 2005). Tachycardia is a common finding in patients intoxicated by Psilocybe mushrooms. Mild-to- moderate increase in breathing frequency, heart rate (tachycardia of 10 b.p.m.) and systolic and diastolic blood pressure increase (+25, and +10 mmHg, respectively) is observed at 0.2 mg/kg psilocybin p.o. (Gouzoulis-Mayfrank et al., 1999), confirming previous data of 8-12 mg/kg p.o. psilocybin (Quetin, 1960). Generally, body temperature remains normal, but pronounced physical symptoms such as severe stomach pain, persistent vomiting, diarrhea etc. have been recorded. The latter physical complaints are not induced by psylocibin itself, but are due to the consumption of mushrooms in general. The tendency for a temporarily increased blood pressure may also be a risk factor for users with cardiovascular conditions, especially untreated hypertension (Hasler et al., 2004).

...

In 2005, the Amsterdam Municipal Health Service registered 2837 calls for ambulance service assistance related to recreational drug use (Buster and van Brussel, 2007). Alcohol intoxication was the most frequent reason of an emergency call (2056 times; 72.5%), whereas for magic mushroom use it was 70 times (2.5%). Most of the calls referred to ambulance services given to tourists: 92% of magic mushroom ‘victims’ were foreigners. In contrast to incidents related to cocaine, heroin and ecstasy, magic mushroom related incidents were relatively harmless: treatment in an intensive care unit was needed for 11-20% of the group who had used cocaine, heroin or ecstasy, and for 1.5% of those who had used magic mushrooms

...

12. Conclusion

It is concluded, that the use of magic mushrooms rarely (if ever) leads to physical or psychological dependence, that acute and chronic adverse effects are relatively infrequent and generally mild, that public health and public order effects are very limited and that criminality related to the use, production and trafficking of magic mushrooms is almost non-existent. However, attention should be paid to the infrequent occurrence of flashbacks and accidents. More specifically, in the absence of proper surveillance of the user the panic attacks evoked by magic mushroom use may lead to severe and sometimes fatal accidents. 19 The list mentioned in section 6.5 is partly based on newspaper articles and will probably not be complete. On the other hand, fatal accidents were sometimes (e.g. case 8 to 11) attributed to the use of magic mushrooms although the evidence was not available (no autopsy or blood test report). Furthermore, the reported fatal accidents and suicides will not always appear as mushroom related deaths in the official statistics. Still, the infrequent but severe adverse effects are often associated with overdosing and the combined use with other drugs, including alcohol. When using magic mushrooms, many, if not all, accidents can be prevented by a supporting setting, such as surveillance by a ‘sober’ person. An attractive option is to make psilocybin available for use only on premises e.g. in specially designed environments for this purpose.

Källa: Harm potential of magic mushroom use: a review (van Amsterdam, 2011)

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) beskriver hälsoriskerna med svamp i en rapport från 2007:

Hälsorisker

Antalet rapporterade dödliga och icke-dödliga akutfall på grund av hallucinogena svampar är mycket lågt. I allmänhet är de fysiologiska effekterna kortvariga och utan avgörande betydelse, och de kan omfatta yrsel, illamående, svaghet, muskelvärk, darrningar, magsmärtor, pupillutvidgning, svagt till måttligt ökad hjärtfrekvens och andningsfrekvens (takykardi, tachypne) samt förhöjt blodtryck. Det har emellertid också förekommit rapporter om uttalade fysiska symtom i form av svåra magsmärtor, ihållande kräkningar och diarréer. Den akuta toxiciteten i psilocybin anses vara låg och detta stöds av att det är sällsynt med rapporter om dödlig förgiftning av hallucinogena svampar. Förgiftningar kan ske vid konsumtion av svampar som plockats i det vilda, om giftiga arter förväxlas med hallucinogena svampar. Användningen av hallucinogena svampar kopplas mer allmänt till mentala hälsorisker. Även om andelen användare som upplever en snedtändning inte är känd är det sannolikt oftast dessa användare som tar kontakt med akutvården. I dessa fall är de påverkade personerna oftast ytterst oroliga, uppjagade, förvirrade och desorienterade, med försämrad koncentrationsförmåga och försämrat omdöme. I allvarliga fall kan det förekomma akuta psykotiska episoder, med bland annat bisarra och skrämmande föreställningar, svår paranoia och total förlust av verklighetsuppfattning, vilket kan leda till olyckshändelser, eller att personen försöker skada sig själv eller ta livet av sig. Även om många förebyggande program innehåller information om hallucinogena droger tillsammans med information om andra droger för att öka medvetenheten, verkar det råda brist på specifik information om hälsoriskerna i samband med bruk av hallucinogena svampar till dem som arbetar med ungdomar. Å andra sidan har användare och lobbygrupper skapat flera webbplatser med information om hallucinogena svampar.

Källa: EMCDDA: Hallucinogena svampar: Hur ska vi hantera problemet med naturligt förekommande substanser i ett informationssamhälle? (EMCDDA, 2007)

Information från ISCD - Independent Scientific Committee on Drugs:

What are the risks of using psilocybin mushrooms (magic mushrooms)? Can they be avoided or reduced?

It is near impossible to take a dose of psilocybin mushrooms that is physically toxic to your body or brain. Psilocybin does strongly affect judgement and coordination however, so doing something like driving whilst under the influence of psilocybin would be very dangerous and illegal. Whilst there are many urban myths about bizarre deaths on hallucinogenic drugs, people do very occasionally get injured or killed because of the effects of the drug on their behaviour. Someone taking psilocybin mushrooms should plan ahead to make it impossible that they might end up around roads, cliffs or anywhere where they could have a serious accident. Psilocybin can induce states of confusion, misery, agitation and fear. Negative experiences induced by hallucinogenic drugs are often referred to as ‘bad trips’. A point here is that assuming that a trip as a whole is going ‘bad’ at the first sign of an unpleasant effect could be a self-fulfilling prophesy. Bad or at least overly intense, difficult moments during strong trips are quite common but usually pass or can be overcome. Having said that, there is a risk that high doses of magic mushrooms can cause disastrous, prolonged and traumatic effects called a ‘psychedelic crisis’, though this is not common. The risk of someone suffering unpleasant effects is increased if the drug is taken without preparation or if it is taken in a less-than-ideal setting, like a busy, loud party full of strangers. There is also a risk of making mental illness worse or even triggering it if the person taking the drug has a pre-existing vulnerability to this. However, the risk of long-term psychological disturbance is low.

Are there health conditions that make psilocybin mushrooms (magic mushrooms) more dangerous?

Any history of mental health problems could increase the chance that the trip is unpleasant or traumatic, and the more serious risk that there are lasting harms (see also the information provided in the LSD entry). If you have or have ever had schizophrenia or a psychotic episode, tripping could trigger a relapse or worsening of the condition. As mentioned before, external conditions (the 'setting', see below) can also have a tremendous impact on the nature of the psychedelic experience which means that an obnoxious environment (e.g. people or location) can increase the risk of inducing unpleasant or horrible trips.

How addictive are psilocybin mushrooms (magic mushrooms)?

People do not seem to become addicted to psilocybin mushrooms. Although some people take them quite regularly, they are unlikely to struggle with stopping taking them if they feel that the drug is causing them problems. Temporary tolerance discourages people from taking mushrooms repeatedly over a short period, as a dose that on one day produced strong effects may have no effects if repeated the next day. Harms such as HPPD seem more likely in people who use drugs regularly and heavily.

Källa: ISCD - Independent Scientific Committee on Drugs: Psilocybin mushrooms / 'Magic mushrooms'

HPPD HPPD är en förkortning av "Hallucinogen Persisting Perceptual Disorder" och är en bieffekt som kan uppstå efter bruk av LSD, MDMA, andra fenetylaminer och tryptaminer (där psilocybin ingår). Fenomenet är inte vanligt bland användare av psykedeliska droger, men inte heller ovanligt. Det uppskattas att 1-5% av LSD-användarna drabbas. Mer sällan för psykdeliska svampar. Det verkar inte ha något att göra med hur många gånger man använt psykedelia, många personer som trippat hundratals gånger upplever att de inte har några problem, samtidigt finns det fall där personer drabbats efter sin första tripp.

HPPD är en form av synstörning. När man blundar eller befinner sig i mörka rum så är synfältet inte svart, utan det finns ljusformer som rör sig. En del beskriver också hur objekt kan ändra färg eller pulsera, föremål stannar kvar i synfältet när man tittar åt ett annat håll, etc. Det är nästan som en form av syn-tinnitus och kan vara mycket jobbig för de drabbade. Drabbas man av HPPD så finns det en risk att man kommer att dras med problemen hela livet. Många rapporterar dock att effekterna minskar och kan upphöra efter några veckor, månader eller år. Upprepat trippande om HPPD uppstått avrådes bestämt, det verkar vara en faktor som kan ge en mer permanent effekt!

Det finns några mindre forskningsprojekt om HPPD, men man vet fortfarande väldigt lite om hur och varför HPPD uppstår.

Se även: Artikel om HPPD i Magiska Molekylers Wiki

Diagnostic criteria for Hallucinogen Persisting Perception Disorder

A. The re-experiencing, following cessation of use of a hallucinogen, of one or more of the perceptual symptoms that were experienced while intoxicated with the hallucinogen (e.g., geometric hallucinations, false perceptions of movement in the peripheral visual fields, flashes of colors, intensified colors, trails of images of moving objects, positive afterimages, halos around objects, macropsia, and micropsia.

B. The symptoms in Criterion A cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning.

C. The symptoms are not due to a general medical condition (e.g., anatomical lesions and infections of the brain, visual epilepsies) and are not better accounted for another mental disorder (e.g., delirium, dementia, Schizophrenia) or hypnopompic hallucinations.

PSYKISKA SKADOR Historiskt har man från myndigheternas och förbudsförespråkarnas sida hävdat att det är de psykiska skadorna som är den allvarligaste faran med psykedeliska droger. Men forskare kan inte påvisa att den faran är speciellt framträdande.

En studie från 2013 (Krebs, 2013) analyserade 130000 amerikaners svar på ett formulär om psykisk ohälsa. Man undersökte om livstidsprevalens eller bruk det senaste året av psykedeliska droger kunde kopplas samman till psykisk ohälsa. Man fann inga bevis för att så var fallet, istället kunde man med statistisk signifikans visa att personer som använt psykedeliska droger hade en lägre prevalens av psykiska sjukdomar. Här följer ett kort citat från sammanfattningen:

Results

21,967 respondents (13.4% weighted) reported lifetime psychedelic use. There were no significant associations between lifetime use of any psychedelics, lifetime use of specific psychedelics (LSD, psilocybin, mescaline, peyote), or past year use of LSD and increased rate of any of the mental health outcomes. Rather, in several cases psychedelic use was associated with lower rate of mental health problems.

Conclusion

We did not find use of psychedelics to be an independent risk factor for mental health problems.

Läs även en sammanfattning av studien i Dagens Nyheter 2013-09-03

Snedtrippar är ett fenomen som kan inträffa vid stark påverkan av hallucinogena droger. Det kan handla om att uppleva ångest för att man tror man håller på att dö, blir galen eller att man inte vet vem man är. Hur en snedtripp beter sig är individuellt, men ofta förknippad med skräck eller paranoia där man hetsar upp sig själv över en liten tanke eller händelse och känslan av fel förstärks av att man fokuserar på den tills den helt dominerar. Risken för snedtrippar är vanligast på fester eller i miljöer där man inte kan känna sig helt trygg och kunna slappna av totalt och kan undvikas genom att planera och utföra sina trippsessioner i en lugn miljö där man inte kan bli störd, vilket är positivt både för att få en skön och problemfri tripp, men även för att inte befinna sig i en miljö med fysiskt "kaos" om man nu får högre effekt än man hade beräknat och måste sitta eller ligga ner.

Dock finns det en annan sida av snedtripparna som man inte pratar om lika mycket. Roland Griffiths vid John Hopkins University har lett en studie (Griffiths et al. 2016) där 1,993 deltagare fick svara på formulär om snedtrippar efter svampintag. Studien visar att en tredjedel tyckte att snedtripparna varit bland de fem mest sprituellt meningsfulla och flertalet tyckte i efterhand att snedtrippen ledde till välmående och större livslust. Hälften skulle vilja uppleva den igen.

The study, led by Roland Griffiths of John Hopkins University, surveyed 1,993 adults regarding their single worst “bad trip” after ingesting psilocybin mushrooms. More than 9 out of 10 of the participants had used psilocybin more than two times in their life. The average dose that produced the bad trip was about 4 grams.

A majority of the participants — 62 percent — said their bad trip was among the top 10 most psychologically difficult situations of their lives. Eleven percent said it was their number one most difficult experience.

But 34 percent of participants said the bad trip was among the top five most personally meaningful experiences of their life and 31 percent said it was the among the top five most spiritually significant. And 76 percent said the bad trip had resulted in an improved sense of personal well-being or life satisfaction. Forty-six percent said they would be willing to experience the bad trip all over again.

Interestingly, the degree of psychological difficulty was statistically associated with beneficial outcomes. More difficult or challenging experiences tended to be viewed as more beneficial or meaningful. However, longer bad trips were associated with less beneficial outcomes.

Källa: Psypost 2016-08-30: Study: ‘Bad trips’ from magic mushrooms often result in an improved sense of personal well-being

FARLIGHETSJÄMFÖRELSER Det kan vara intressant att jämföra hur farligt det är med psilocybinsvampar jämfört med andra droger.

2010 gjordes en bedömning av drogers farlighet i Storbritannien av Professor David Nutt och några kollegor för "The Independent Scientific Committee on Drugs". Den visar skadorna drogen orsakar för individen och för andra (familj/samhället). Svamp återfinns längst ner på listan. Källa: Drug harms in the UK: A multicriteria decision analysis.

Samma uppställning med mindre avvikelser återfinns även i en rapport som forskare från Holland publicerade 2010. Källa: Ranking the harm of alcohol, tobacco and illicit drugs for the individual and the population:

2012 publiceras en rapport där 292 skotska experter inom missbruk och missbruksbehandling fick klassa drogers farlighet utifrån samma kriterier som definierats i tidigare forskning av bl.a Nutt. Alla individuella bedömningar sammanställdes till en tabell som erinrar om det forskarvärlden tidigare presenterat. Cannabis har övertagit bottenplaceringen efter psilocybinsvampar. Nedan visas tabellen där sociala skador och personskador har kombinerats. Källa: Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland.

2013 presenterade David Nutt ytterligare en undersökning, denna gång med experter från 20 länder i Europa. Även den ger ungefär samma svar som för Storbritannien. Svamp är den minst skadliga drogen: Källa: Föredrag med David Nutt (22:18) Källan anges i sin tur vara Independent Scientific Committee on Drugs (ISCD)

LÄNKAR Hallucinogen Persisting Perceptual Disorder (HPPD) Information från Erowid
HPPD: Hallucinogen Persisting Perceptual Disorder Information om HPPD, samt ett forum.
HPPDonline. Hallucinogen Persisting Perception Disorder Internet Resource
Rättsmedicinalverket Yttrande avseende psilocybin och psilocins farlighet
Psilocybin av Lina Svensson