SÅ SÄGER LAGEN I mitten av 90-talet så startade butiken "Smartdrugstore" försäljning av svampar på Internet. Det förekom också reklamblad på högstadie/gymnasieskolor och ägaren av butiken var vid ett tillfälle med i en pratshow på TV4 som Alice Bah ledde. Under showen så kastade han ut små påsar med svamp till publiken och uppmanade dom att prova.

Detta, samt ett antal fall där svamppåverkade personer blivit omhändertagna av polisen (om inte jag minns fel så var det i ett fall en naken person som vandrade omkring i en storstad) gjorde att man förbjöd svamparna.

Psilocybe semilanceata(toppslätskivling) blev klassad 26/6 1997
Psilocybe cubensis blev klassad 25/6 1998
Resten av de psilocybin/psilocin haltiga svamparna blev klassade 1999.

Från Läkemedelsverkets hemsida

"Högsta domstolen (HD) har i ett avgörande år 1995 (se NJA 1995, s 219) funnit att svampar inte i sig kan bedömas som narkotika på den grunden att de innehåller narkotikaklassificerade ämnen. Torkning och förpackning har inte heller ansetts resultera i en sådan beredning som kvalificeras som narkotika enligt den definition som anges i den s k psykotropkonventionen från den 21 februari 1971.

Efter HDs avgörande klassificerades den i det målet aktuella svampen (toppslätskivling) samt svampsorten Psilocybe cubensis som narkotika. Kritik från bland annat Läkemedelsverket har framförts mot tekniken att narkotikaklassa enskilda svampar som innehåller psilocybin eller psilocin. Kritiken bestod främst i att denna teknik aldrig skulle kunna resultera i en heltäckande kontroll över alla de svampar som innehåller de narkotikaklassificerade ämnena. Så fort en svamp blivit narkotikaklassad övergick säljare och brukare till en annan icke-klassad svamp. Ruset vid intag av svamparna är i allt väsentligt detsamma som vid intag av LSD. Psilocin och psilocybin finns inte i vanlig matsvamp."

http://www.mpa.se/observanda/obs99/narkotika.shtml

Och lagtexten:

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika "Som narkotika enligt narkotikastrafflagen skall även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma skall gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts." - http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921554.htm

Vad kan man då uttolka av detta? Jo, att alla svampar som innehåller psilocybin eller psilocin är olagliga om de är framodlade eller plockade i naturen och sedan torkade. Med beredda menar de förmodligen att man krossat dom, gjort te, extraherat eller på annat sätt gjort något med svampen.

Det har under de senaste åren blivit populärt att beställa hem s.k growkits ifrån utlandet. Man får då en låda med mycelium. Dessa growkits är också olagliga eftersom myceliet innehåller psilocybin. Jag antar att brottsrubriceringen är förberedelse till narkotikabrott.

Sporer och sporsprutor (dock inte import av själva sprutan) är fortfarande lagliga. Straffen för svampinnehav Straffvärdet som åklagaren kommer att argumentera för gällande svamp har tagits fram av Arbetsgruppen för narkotikapraxis vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. Siffrorna är från 2012:

Nya tabeller

"Arbetsgruppen för narkotikapraxis vid Hovrätten över Skåne och Blekinge har i november 2012 tagit fram en tabell för straffvärden utifrån enbart narkotikans art och mängd. Tabellen tas in som bilaga 3. Tabellen torde väl överensstämma med vad som kan anses gälla utifrån Högsta domstolens nya praxis. Beträffande svamp synes dock tabellen behöva omarbetas utifrån den straffsänkning som skett beträffande ecstasy, som numera i farlighetshänseende jämställs med amfetamin, eftersom aktuella svampar torde tillhöra samma farlighetsklass. "

Källa: Narkotika – Preparatbeskrivning. RättsPM 2013:2 (ersätter 2011:10)

Straffvärde (mån)Svamp (g)
0,56
110
230
350
480
5120
6160
7200
8240
9280
10320
11360
Straffvärde (år)Svamp (kg)
10,4
21
32
44
510

2016 kom en dom i Högsta domstolen som fastställer att gränsen för ringa narkotikabrott går vid 50 missbruksdoser, dvs 100 gram torkad svamp:

Enligt Högsta domstolen bör, vid en bedömning grundad enbart på art och mängd, som utgångspunkt gälla att narkotikasmuggling anses som ringa vid mängder understigande 100 gram torkad svamp innehållande psilocybin och psilocin.

Högsta domstolen: B 5298-14

LÄNKAR Syns det på urinprov att man har tagit svamp?