Så säger lagen.

Straffen för narkotikabrott i Sverige beror på hur allvarligt brottet anses vara. För innehav av en mindre mängd Cannabis döms oftast böter. Försäljning anses vara ett allvarligare brott och det kan medföra långa fängelsestraff. Att hjälpa sina vänner med Cannabis då de har slut kan vara mycket riskabelt, i synnerhet om det blir en vana. Utmåla aldrig dig själv som langare och bär aldrig på mer Cannabis än vad som kan ses som en mängd för personligt bruk!

Det är mina tips.. och här är vad du bör känna till:

Från EMCDDA:

EMCDDA - Landsprofil för Sverige.

Odling av Cannabis ses som ett mycket allvarligt brott och kan leda till fängelsestraff, i synnerhet om det rör sig om många plantor.

I narkotikastrafflagen (1968:64) anges vad som är att anse som narkotikabrott, nämligen att överlåta narkotika, framställa narkotika som är avsedd för missbruk, förvärva narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller ta annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuda ut narkotika till försäljning, förvara eller befordra nederlag för narkotika, förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller företa någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel samt inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. Samtliga dessa handlingar kan utgöra ett narkotikabrott som straffas enligt följande tre straffgrader: ringa narkotikabrott, narkotikabrott och grovt narkotikabrott. För ringa narkotikabrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, och för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två år och högst tio år. Påföljderna för olovlig införsel eller utförsel, som regleras i smugglingslagen, är identiska med påföljderna för narkotikabrott i narkotikastrafflagen.

Ett brott kan vara att anse som ringa med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter. År 1993 uttalade regeringen att rubriceringen "ringa narkotikabrott" endast skall gälla de minst allvarliga brotten. Regeringen uttalade också att särskild hänsyn skall tas till arten av den kriminella verksamheten. Endast personligt bruk och innehav för personligt bruk skall kunna anses vara ringa narkotikabrott. Om narkotika överlåts eller om narkotikainnehavet är avsett för överlåtelse skall brottet i princip inte rubriceras som ringa. Det enda möjliga undantaget härvidlag är om endast mycket små mängder överlåts, motsvarande en enda haschkula eller liknande i en liten krets missbrukare (proposition 1992/93:142, s. 16 f).

I Sverige finns det flera alternativ till fängelsestraff. Om påföljden är strängare än böter, kan domstolen döma till villkorlig dom eller skyddstillsyn i stället för fängelse, om detta anses lämpligt och vissa förutsättningar är uppfyllda . För de grövsta brotten är det emellertid endast möjligt att döma till fängelse eller vård.

En villkorlig dom (som inte är ett möjligt alternativ om brottslingen har sociala problem) eller skyddstillsyn kan därefter få olika utformning. Domstolen skall ge särskild akt på alla omständigheter som kan föranleda en mildare dom än fängelse.

Narkotikastrafflag (1968:64):
Narkotikastrafflagen 1968:64

 • 1 § Den som olovligen
  1. överlåter narkotika,
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
  5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
  6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Lag (1988:286).
 • 2 § Är brott som avses i 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1993:211).
 • 3 § Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, skall för grovt narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet. Lag (1981:226).
 • 3 a § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § 1--5, döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1983:363).
 • 4 § För försök eller förberedelse till narkotikabrott eller grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, som inte är att anse som ringa, eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (1988:286).
 • 5 § Har flera medverkat till brott som avses i 1--4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § 6, gäller bestämmelserna i
 • 5 a § har upphävts genom lag (1992:861).
 • 6 § Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller förlag för sådant brott eller dess värde, om förlaget mottagits och mottagandet utgör brott enligt denna lag. Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller gendomens värde får förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande av brott eller annars särskilda skäl föreligger. Detsamma gäller egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag. Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om det ej är uppenbart obilligt. * * * * * * * * * Lag (1983:363).
 • 7 § Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser. Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § tredje stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika som tagits i beslag. Lag (1994:1419). 8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med starkt vanebildande egenskaper eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper och som
  1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
  2. av regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt lagen. Lag (1992:861).
Vad ger cannabisinnehav för straff?
MängdInnehavÖverlåtelse
0,1-1,0g30 dagsb.120 dagsb./14 dgr
1,1-3,0g40 dagsb.1 mån
3,1-5,0g50 dagsb.1 mån
5,1-10g60 dagsb.2 mån
10,1-15g70 dagsb.2 mån
15,1-20g80 dagsb.2 mån
20,1-25g90 dagsb.2 mån
25,1-30g100 dagsb.3 mån
30,1-40g110 dagsb.3 mån
40,1-50g120 dagsb.3 mån
50,1-59,9g150 dagsb.4 mån
60-70g14dgr4 mån
70,1-80g1 mån4 mån
80,1-90g2 mån4 mån
90,1-100g3 mån4 mån
101-250g4 mån6 mån
251-500g6 mån10 mån
501-1000g8 mån1år
1,1-1,5kg10 mån2år
1,6-2kg1år2år
2,1-5kg-----3år
5,1-10kg-----4år
MER-----5-10år
Mängden Cannabis ligger till grund för bedömningen av hur grovt narkotikabrottet är:

Skalan till vänster är inte 100% tillförlitlig utan skall ses som en hänvisning till straffet som utdöms.

 • 0g till 50g = Ringa narkotikabrott
 • 50g till 2.5 kg = Narkotikabrott
 • 2.5 kg och över = Grovt narkotika brott

Källa: Åklagarmyndigheten

LÄNKAR: Swecan: Om polisen tar dig, tänk på...
Från: dagga I lagboken så är maxstraffet för eget bruk av narkotika 6 månaders fängelse, detta straff utdöms dock inte i praktiken utan infördes för att polisen skulle få rätt att ta urin/blod-prov vid misstanka om att en person är narkotikapåverkad (dessa tester får inte göras om brottet inte (i lagboken) kan medföra fängelsestraff).

För eget bruk får man dagsböter, om nu inga speciella omständigheter föreligger (t ex att man sprungit runt påverkad på en lekplats och betett sig hotfullt).